Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 15 October 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 1553 /STNMT-NKS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Van ban kem theo.rar 883.05 KB