Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Văn phòng Sở

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 20 January 2018

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Văn phòng Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số: 148/QĐ-STNMT ngày 08/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tổ chức, cán bộ; hành chính, văn thư, quản trị; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; an ninh, quốc phòng; cải cách hành chính.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu cho Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Công tác tổ chức, cán bộ:

- Xây dựng quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở (sau đây gọi chung là khối Văn phòng Sở);

- Thẩm định dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và tham mưu cho Sở tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Sở (thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các phòng, đơn vị thuộc Sở), quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức của khối Văn phòng Sở;

- Thẩm định dự thảo đề án về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức của đơn vị quản lý nhà nước và vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định;

- Rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ của khối Văn phòng Sở; thẩm định quy hoạch cán bộ của đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ định kỳ theo quy định;

- Đề xuất việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, nâng hạng viên chức thuộc Sở theo quy định;

- Xây dựng trình ban hành nội quy, quy chế làm việc; quy chế quản lý tài chính, tài sản của khối Văn phòng Sở;

- Chủ trì phối hợp kiểm tra việc thực hiện quy nội quy, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, quy tắc ứng xử, quy chế quản lý công chức, viên chức; tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường đối với công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

c) Công tác hành chính, quản trị:

- Trình Giám đốc Sở để giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị xử lý các văn bản đến đảm bảo thời hạn quy định;

- Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm đối với nguồn kinh phí quản lý nhà nước của khối Văn phòng Sở (bao gồm nguồn ngân sách cấp, nguồn thu phí, lệ phí) theo quy định; tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định;

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao của các phòng, đơn vị;

- Thực hiện quản lý tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp thuộc khối Văn phòng Sở;

- Quản lý, điều động phương tiện xe ô tô của cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác của Lãnh đạo Sở và của cơ quan;

- Tổng hợp và được ký thừa lệnh các thông báo kết luận giao ban tuần, tháng, quý, các văn bản hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở;

- Tham mưu thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; làm thường trực Hội đồng xét nâng bậc lương, thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Sở;

- Quản lý và duy trì hệ thống mạng internet máy tính của khối Văn phòng Sở; chủ trì tổ chức các Hội nghị giao ban trực tuyến của Sở với Bộ và các cấp, các ngành;

- Bố trí, sắp xếp nơi làm việc cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đề xuất tu bổ, sửa chữa công sở;

- Đầu mối phối hợp thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động công tác của Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Chủ trì chuẩn bị, tổ chức, phục vụ các hội nghị chung của Sở. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở phục vụ các hội nghị mang tính chất chuyên môn, lĩnh vực theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở;

- Quản lý, sử dụng con dấu của Sở; thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định;

- Thực hiện công tác văn thư, công tác tạp vụ;

- Tổ chức đón, tiếp khách khi được Giám đốc Sở phân công;

- Thực hiện công tác giữ mối liên hệ đối nội với các phòng, đơn vị thuộc Sở; tổ chức bảo vệ trụ sở làm việc của Sở.

d) Công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở theo yêu cầu. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở;

- Trực tiếp quản lý, phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

đ) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO của khối Văn phòng Sở và làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO theo quy định.

e) Thực hiện công tác an ninh, quốc phòng; phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự chung trong khu vực cơ quan; công tác phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường cảnh quan.

g) Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; công tác dân vận; công tác thanh niên.

h) Tham mưu làm đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

i) Tham mưu làm đầu mối tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị nào thì đôn đốc phòng, đơn vị đó chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

l) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trình Giám đốc Sở ký.