Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
Qua nghiên cứu Thông báo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn tôi được biết:
" Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư
hoàn thiện các thủ tục, sớm triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, qua xem xét báo
cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở quy định của pháp luật về đất
đai, kết quả thảo luận tại cuộc họp, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phương án 01
như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, thống nhất thực hiện như sau:
- Thực hiện giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư làm 02 lần:
Giao đất lần một (chưa thu tiền sử dụng đất) để nhà đầu tư tổ chức triển khai
thực hiện dự án, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục về xây dựng, san gạt mặt
bằng… ; giao đất lần hai (thu tiền sử dụng đất) cho chủ đầu tư để thực hiện kinh
doanh sau khi nhà đầu tư đã đầu tư xong hạ tầng theo dự án được phê duyệt và
đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước".
Hiện nay dự án của tôi đã có Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh, có trích lục thửa đất đã được Sở TN và MT thẩm định. Tuy nhiên khi làm thủ tục xin cấp phép xây dựng để san gạt mặt bằng, làm hạ tầng thì bị trả lại với lý do chưa đủ điều kiện về đất đai. Kính đề nghị Sở TN và MT tỉnh Lạng Sơn xem xét hướng dẫn giúp tôi thực hiện theo phương án chỉ đạo của UBND tỉnh về giao đất lần 1 để triển khai thực hiện dự án, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục về xây dựng, san gạt mặt bằng.
Trân trọng cảm ơn và rất mong được phúc đáp sớm.

Trả lời

Trước hết, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng cảm ơn Ông đã
quan tâm đến Trang Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và có nội dung ý
kiến đối với lĩnh vực đất đai, thuộc chức năng tham mưu của Sở Tài nguyên và
Môi trường.
Qua xem xét nội dung câu hỏi của ông Trần Điền, căn cứ các quy định
của pháp luật về đất đai, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi
trường có ý kiến như sau:
Theo quy định của pháp luật đất đai: tại Điều 52 Luật Đất đai thì căn cứ
để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: (1)
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; và (2) Nhu cầu sử dụng đất thể hiện
trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Quy định tại Điều 63 Luật Đất đai thì căn cứ Nhà nước thu hồi đất theo quy định
tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai, gồm: (1) Kế hoạch sử dụng đất hàng
2
năm của cấp huyện đã được phê duyệt; và (2) Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự
án”. Quy định tại Điều 108 Luật Đất đai thì căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất là: (1) Diện tích đất được giao, cho thuê, được chuyển mục
đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; và (2) Thời điểm tính thu tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất”.
Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai hiện nay chỉ quy định thu hồi đất
theo dự án hoặc theo tiến độ dự án, chưa có quy định về việc giao đất cho Nhà
đầu tư thực hiện dự án một lần hay có thể chia làm nhiều lần theo tiến độ giải
phóng mặt bằng.
Để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các
thủ tục đầu tư dự án ngoài ngân sách; và xuất phát từ tình hình thực tế trong
triển khai thực hiện một số dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác trên địa
bàn tỉnh còn vướng mắc về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện các thủ
tục cấp phép xây dựng, khởi công, san gạt mặt bằng, đầu tư xây dựng các hạng
mục theo quy hoạch chi tiết được duyệt, không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề
ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và tham mưu Báo cáo số 230/BCSTNMT ngày 30/4/2023 gửi UBND tỉnh về việc giao đất tại các dự án khu đô
thị và dự án khác đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và đã
giải phóng mặt bằng được một phần diện tích trong tổng diện tích đất của dự án.
Ngày 13/5/2023, UBND tỉnh đã có Thông báo số 224/TB-UBND Thông
báo Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2023 (đợt 1), trong đó có
nội dung chỉ đạo về việc giao đất cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án:
“Thực hiện giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư làm 02 lần:
Giao đất lần một (chưa thu tiền sử dụng đất) để nhà đầu tư tổ chức triển khai
thực hiện dự án, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục về xây dựng, san gạt mặt
bằng…; giao đất lần hai (thu tiền sử dụng đất) cho chủ đầu tư để thực hiện kinh
doanh sau khi nhà đầu tư đã đầu tư xong hạ tầng theo dự án được phê duyệt và
đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước”.
Như vậy, theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 224/TBUBND ngày 13/5/2023, sẽ thực hiện giao đất cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án
đối với phần diện tích đã hoàn thành xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư để Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng (cấp phép xây dựng) và
thi công san gạt mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được
phê duyệt. Sau khi Nhà đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án sẽ được xem xét giao
đất có thu tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án
để Nhà đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện theo
quy định pháp luật.
Tuy nhiên, theo nội dung câu hỏi của ông Điền trên Website của Sở Tài
nguyên và Môi trường có nêu dự án của ông đã có Quyết định cho thuê đất của
UBND tỉnh, có trích lục thửa đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định
nhưng lại chưa có thông tin về dự án (dự án nào? đã được cho thuê đất tại Quyết
định nào?) và đơn vị thẩm định cấp phép xây dựng đã trả lại hồ sơ của Ông. Do
3
đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có đủ thông tin để hướng dẫn ông hoàn
thiện hồ sơ.
Để có đầy đủ thông tin, cơ sở để hướng dẫn ông quy trình, thủ tục hồ sơ
xin giao đất, cho thuê đất và thực hiện các thủ tục về xây dựng, san gạt mặt
bằng. Đề nghị Ông cung cấp thêm các thông tin về dự án trên Cổng thông tin
điện tử của Sở hoặc có Văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được
hướng dẫn, giải đáp cụ thể./.

 

Tên của bạn
Trần Điền
Địa chỉ email
trandien.nuce@gmail.com