Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

gia đình tôi có mảnh đất 444m2 tại số nhà 307 đường lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn, đất hiện vẫn đang được gia đình tôi ở từ năm 1976 cho đến nay, đất thuộc diện đất quy hoạch từ năm 1992 cho đến nay là đã được 31 năm và vẫn chưa được đền bù và chưa được cấp sổ đỏ và không làm được sổ hộ khẩu, tôi đặt câu hỏi này tôi hỏi xem đất nhà tôi đang thuộc diện đất quy hoạch gì mà vẫn chưa thấy quy hoạch

Trả lời

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) lần đầu đối với thửa đất tại số nhà 307 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân: Việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân theo quy định tại Điều 100, 101 Luật đất đai năm 2013.

- Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân:

Tại Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

Như vậy, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn là do UBND thành phố Lạng Sơn xem xét, cấp Giấy chứng nhận. Đề nghị người sử dụng đất kê khai hồ sơ theo quy định nêu trên, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Lạng Sơn để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Về quy hoạch sử dụng đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 48 Luật đất đai 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định: “2. Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;”

 Do đó, đề nghị người sử dụng đất liên hệ với UBND thành phố Lạng Sơn để được biết, cập nhật các thông tin về quy hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền.

3. Về đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020 quy định:Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị công dân liên hệ Công an phường Vĩnh Trại để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tên của bạn
Triệu Quang Hiệp
Địa chỉ email
taolahiepgaday98@gmail.com