Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mở thầu: Lập Đề án quy hoạch các địa điểm tạo quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Ngày 21/3/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tiến hành mở thầu gói thầu: Lập Đề án quy hoạch các địa điểm tạo quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập Đề án quy hoạch các địa điểm tạo quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự và chủ trì buồi mở thầu có Đ/c Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở cùng tổ chuyên gia Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn. Tham gia dự thầu gồm có 02 nhà thầu: Công ty Cổ phần tư vấn Dịch vụ địa chính Hà Nội, Công ty Cổ phần tư vấn Quy hoạch và Phát triển công nghệ Á Châu.

Trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham gia. Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu tiến hành thủ tục mở các hồ sơ dự thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.