Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 35 – NQ/TW và Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở. Ngày 27/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 35 – NQ/TW và Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Côi, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trong Đảng ủy Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị, Lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Đồng chí Bùi Văn Côi, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng bộ, Giám đốc Sở, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí Báo viên của Sở đã Truyền đạt các nội dung: Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 132-KH/ĐUK ngày 02/8/2019 của Đảng ủy khối về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng; Phổ biến Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phổ biến Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tỉnh giản biên chế; triển khai các kế hoạch phát động phong trào thi đua, văn hóa công sở, phong trào thi đua ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và Phổ biến kế hoạch phòng chống tham nhũng của Sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở, yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo các phòng, đơn vị tiếp tục quán triệt các nội dung của nghị quyết, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, để phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong những tháng cuối năm 2019./.