Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn phối hợp với Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng quà tết Xuân Canh Tý tại huyện Đình Lập

Ngày 18/01/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Nông nghiệp HP (Hà Nội) tổ chức thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Đình Lập và xã Đình Lập của huyện Đình Lập.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện theo chương trình phối hợp số: 2513/CTPH-TNMT-ĐLTKV Ngày 17/12/2018, ngày 30/12/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn và Tổng Công ty Điện lực- TKV tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Thông tin phát triển ngành

Phát động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 145/KH-STNMT ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Công văn số 1251/VP-KTN ngày 03/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh năm 2019.