Thực hiện theo chương trình phối hợp số: 2513/CTPH-TNMT-ĐLTKV Ngày 17/12/2018, ngày 30/12/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn và Tổng Công ty Điện lực- TKV tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có các đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn; đồng chí  Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực - TKV và các đồng chí Lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị của hai bên.

Đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn và Tổng Công ty Điện lực – TKV đối với đơn vị của Tổng Công ty Điện lực – TKV đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV) và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tuân thủ đúng chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh về bảo vệ môi trường; đánh giá kết quả đã đạt được trong thời gian một năm qua, xem xét đề xuất, định hướng những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.