Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai sáng ngày 19/7, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tới dự và chỉ đạo các vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài trong công tác quản lý đất đai đề nghị Tổng cục nghiên cứu, tham mưu giải quyết trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Vụ trực thuộc Bộ.

 

 

1

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 
Nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm
Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, 6 tháng năm 2017, Tổng cục đã tập trung rà soát, tổng hợp các báo cáo phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 13/3/2003, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; tổng hợp, đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 tại các địa phương để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tổng cục đã hoàn thành trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; đã hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành 04 Thông tư…
 
Tổng cục cũng tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai,  trong đó tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP đã cắt giảm một nửa thời gian thực hiện một số thủ tục so với trước đây.
 
Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp tỉnh để tổ chức thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt.
 
Tổng tục tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 76% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 96% tổng diện tích các loại đất cần cấp. Tổng cục đã tổ chức 05 Đoàn kiểm tra tại 12 tỉnh để nắm tình hình, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, lập hồ sơ ranh giới, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Cùng với đó, Tổng cục đã hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
 
Về công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất, Tổng cục đã tổ chức xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; thực hiện hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác áp dụng bằng giá đất, định giá đất cụ thể và nghiên cứu, đổi mới phương pháp định giá đất…
 
Về thanh tra, kiểm tra đất đai, Tổng cục đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017; ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra thi hành Luật Đai đai năm 2017; đồng thời, duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và đề xuất sửa đổi các bất cập trong chính sách pháp luật đất đai.
 

1

 Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị

 
Giải quyết các vấn đề đặt ra hiện nay trong công tác quản lý đất đai
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao kết quả của khối lượng công việc lớn Tổng cục đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: phối hợp tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; thực hiện sơ kết 03 năm thi hành Luật Đất đai làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai và kiện toàn các đơn vị trực thuộc Tổng cục; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai…
 
Cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian qua và đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới. Với tư cách người đứng đầu ngành tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác quản lý đất đai, như vấn đề khiếu nại về đất đai còn cao; vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư phải đảm bảo công bằng giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước…
Do vậy thời gian tới cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai, nhất là hiện nay chúng ta đang chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương và đất nước đang đặt ra các vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân vừa và nhỏ và hàng loạt bài toán khác liên quan đến đất đai. Vì vậy, Tổng cục cần phải tập trung nguồn lực, học hỏi nghiên cứu kinh nghiệm các nước để tham mưu giải quyết các vấn đề đặt ra hiện nay trong quản lý đất đai. Nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên, Bộ trưởng cho rằng, công tác điều tra cơ bản về đất đai, hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai và quy hoạch đất đai chính là các công cụ quản lý, giải pháp đột phá.
 
“Công tác điều tra cơ bản về đất đai phải ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám hiện đại để có thể kiểm kê, thống kê đất đai theo thời gian thực, nắm rõ các thông số của từng mảnh đất, từ đó xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai, dịch vụ công đất đai hiện đại, đồng bộ trên cả nước và là căn cứ để xây dựng quy hoạch đất đai tích hợp, định hướng lâu dài cho các quy hoạch không gian khác. Hãy coi điều tra cơ bản về đất đai, hệ thống thông tin dữ liệu đất đai và quy hoạch đất đai là những vấn đề đột phá lớn mà nếu làm tốt sẽ là nền tảng cho phát triển.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà định hướng.
 
Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng khẳng định quản lý đất đai là một nhiệm vụ quan trọng và phức tạp cần sự quan tâm phối hợp của các đơn vị trong và ngoài Bộ với Tổng cục Quản lý đất đai để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và giải quyết các vấn đề lớn nêu trên.
 

1

 Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng
 

Thay mặt Tổng cục, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa. Nhận thấy đây vừa là vinh dự cũng như trách nhiệm to lớn, nặng nề, Tổng cục sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng để tham mưu, giải quyết những vấn đề quan trọng, chiến lược trong lĩnh vực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội  và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.
 

1

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tác giả bài viết: Theo: http://www.monre.gov.vn/